Handelsbetingelser

 

1. Generelt

1.1
Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med ARAS gælder udelukkende de nedenfor nævnte salgs- leverings og returbetingelser, som vilkår for alle aftaler og leverancer fra ARAS, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

 

2. Tilbud / Ordre

2.1
Aftale mellem Køber og Sælger anses først for indgået, når Sælger har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Sælger i hænde samme dag, som ordrebekræftelsen modtages af Køber.

2.2
Tilbud fra ARAS uden særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er ARAS i hænde indenfor 14 dage fra tilbudets dato.

2.3
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Sælgers skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Sælger gøres betinget af, at Køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb svarende til 15 % af den aftalte købesum eksklusiv moms.

 

3. Priser

3.1
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab lager, ekskl. moms, fragt og afgifter.

3.2
Aras tilbyder kunder en rabat eller projektrabat i forhold til den aktuelle prisliste. 
Enhver projektrabat forudsætter, at ARAS leverer alle produkter, som projektet indeholder, givet at de forhandles af ARAS Security A/S

3.3
Alle ordrer under 500 kr. pålægges et admin-gebyr på 125 kr.

 

4. Betaling

4.1
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant fra fakturadatoen.

4.2
Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Sælger fra forfaldsdagen beregne sig rente med 2 % per påbegyndt måned.

4.3
Ved forsinket betaling er Sælger berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 150 for hver rykkerskrivelse til Køber.

4.4
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

 

5. Risiko. Ejendomsret

5.1
Ejendomsforbehold. Leverancen forbliver sælgers indtil endelig betaling er erlagt fuldt ud. Betaling ved check, veksel eller gældsbevis anses ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet.

5.2
Risikoen overgår til køber ved varens levering. Hvis ikke andet er anført i ordrebekræftelsen, anses levering for sket ved varens overlevering til fremmed fragtfører.

 

6. Levering

6.1
Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

6.2
Sælger er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Sælger ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 2.

 

7. Support vilkår

7.1
ARAS Security yder gratis support til installatører på alle produkter købt hos os under hele garantiperioden. Ved support på NOX produkter er det et krav, at installatøren har gennemført vores NOX kursus.

7.2
I tilfælde af tvivl omkring produktets oprindelse (f.eks. ved kortlæsere som kan købes af andre forhandlere), skal ARAS Security informeres om produktets placering samt modtage et rekvisitionsnummer. Hvis det efter support viser sig, at produktet ikke er købt gennem os, vil I modtage en faktura for brugt arbejdstid.

 

8. Specielle vilkår for software

8.1
Køber får licens til den medfølgende software. Det nærmere indhold af denne ret følger af de specielle licensbetingelser, som leveres med softwaren til Køber. Køber forpligter sig til uden forbehold at følge disse licensbetingelser.

8.2
Køber erhverver alene en licens (brugsret) til al software (med tilhørende indhold og dokumentation), idet samtlige ejendomsrettigheder, herunder ophavs- og varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder, forbliver Sælgers.

8.3 
Køber må foretage nødvendig sikkerhedskopiering, men må ikke herudover i strid med Sælgers ophavsrettigheder fremstille eksemplarer, foretage ændringer (herunder foretage fejlretning) af softwaren eller videreoverdrage dette til tredjemand uden sælgers skriftlige tilladelse.

8.4
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med leveret software. Sælger påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med brugen af leveret software.

8.5
Levering anses for sket, når softwaren er overgivet til Køber på CD-rom, andet læsbart medium eller via download. Når levering er sket, overgår risikoen til Køber.

 

9. Garanti

9.1
Sælger giver ingen garanti for, at de solgte produkter er fejlfri. Sælger henviser til en eventuel garanti fra producenten af produktet. En eventuel garanti samt garantiperiode afhænger således af den enkelte produkttype.

 

10. Undersøgelsespligt

10.1
Køber er forpligtet til inden 7 dage fra levering, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler, samt inden samme frist at meddele Sælger konstaterede mangler.

 

11. Mangler

11.1
Varer, der er behæftet med mangler, skal returneres i original og ubeskadiget emballage og forsvarligt indpakket. Såfremt den originale emballage er beskadiget, påhviler det Køber at sørge for forsvarlig emballering og indpakning. Beskadiges varen som følge af mangelfuld emballering eller indpakning, fortaber Køber sin mangelindsigelse. Inden returnering af varen skal Køber kontakte sælger for at få oplyst et returvarenummer (RMA), der skal anføres af Køber ved returnering af varen. Sælger har ret til at afvise returvaren, såfremt returvarenummer ikke er anført ved returnering af varen. Skaffevarer tages ikke retur. Varer som er defekte ved modtagelsen (DOA: Dead On Arrival), håndteres efter de af producentens angivne retningslinier.

11.2
Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

11.3
Køber afholder samtlige omkostninger til transport og forsendelse i forbindelse med varens returnering til Sælger.

 

12. Generel returnering

12.1
Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos ARAS, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Varen skal på returneringstidspunktet være oprettet på vort lager og må ikke være i en mængde, der er unormalt stor i forhold til vores salg. Returordrer til en værdi af under 200 kr. krediteres ikke. Returnering af varer mere end 30 dage fra leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale med ARAS.

12.2
Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses:
• Kontonummer
• Varenummer
• Antal
• Følgeseddelnummer eller fakturanummer
• Årsag til returnering (retur, ombytning eller prøve)
Varer uden ovenstående informationer kan kun returneres efter forudgående aftale og mod et gebyr på mindst 25 % af varens købspris. I øvrige tilfælde beregnes et returneringsfradrag i henhold til nedenstående skema.

12.3
Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden.

12.4
Returneringsfradrag beregnes med udgangspunkt i nedenstående skema.
Som grundlag for beregningen anvendes varens købspris ekskl. moms på returneringstidspunktet, dog maksimalt værdien på leveringstidspunktet.

Returnering Returneringsfradrag
0-30 dage fra leveringsdato 15 % af varens fakturapris
- dog minimum 150 kr.
Mere end 30 dage fra leveringsdato og
kun efter forudgående aftale
25 % af fakturapris

12.5
Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan normalt ikke returneres. Såfremt en ikke lagerført special- eller skaffevare alligevel ønskes returneret, kan dette kun ske ifølge forudgående skriftlig aftale med ARAS og med forbehold for accept fra leverandøren.

 

13. Ansvar

13.1
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i Købers besiddelse. Iøvrigt er Sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger eller andre, som han har ansvaret for. Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produkter, hvori disse indgår. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Sælgers ansvar kan endvidere ikke overstige kr. 100.000, - ligesom Sælger kun er ansvarlig i 1 år fra varens overgivelse til Køber. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

13.2
Sælgers ansvar for mangler er begrænset til omlevering. Såfremt det ikke er muligt for Sælger at foretage omlevering, fremsender Sælger en kreditnota til Køber.

13.3
Krav på erstatning af meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet tab som følge af den mangelfulde leverance kan ikke gøres gældende mod Sælger.

13.4
Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab eller skade på data. Sælgers ansvar for det tab, som Køber måtte lide som følge af forsinkelse, kan aldrig overstige 10% af værdien af den forsinkede del af leverancen.

 

14. Produktansvar

14.1
ARAS er kun ansvarlig for skade, som den leverede vare forvolder på andre genstande og/eller personer, hvor det dokumenteres at skaden skyldes fejl begået ved fortsæt eller grov uagtsomhed fra ARAS’ side. ARAS’s erstatningspligt ved produktansvar kan dog ikke overstige en erstatning på kr. 100.000. inkl. renter og omkostninger. ARAS er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, så som driftstab og avancetab.

 

15. Købers misligholdelse

15.1
Såfremt Køber væsentligt misligholder sine forpligtelser og ikke retter for sig uden ugrundet ophold, er Sælger berettiget til efter dansk rets almindelige regler at kræve erstatning for et eventuelt tab, som Sælger måtte lide som følge heraf. Erstatning omfatter dog ikke indirekte tab.

 

16. Force majeure

16.1
Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes Force Majeure.

16.2
Force Majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleveradører forhindres i at opfylde denne aftale eller hertil knyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, naturkatastrofer samt udbredt arbejdskonflikt, som ikke kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

 

17. Lovvalg og værneting

17.1
Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1 instans og afgøres efter dansk ret.

 

18. Cookies

18.1
På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Denne information deles ikke med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

 

19. Persondata

19.1
ARAS opbevarer persondata i forbindelse med nyhedsbreve, kurser og bestillinger. Persondata bruges kun i forbindelse med de førnævnte situationer og deles ikke med tredjepart. Persondata kan til enhver tid slettes på forspørgsel.